Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

nomadicsoul

July 10 2015

nomadicsoul
Trudno jest zachować własne zdanie, kiedy presja otoczenia zmusza nas do jego zmiany. (...) Za wszelką cenę musicie jednak zaufać tym cząstkom swojej osobowości, które wyróżniają was spośród innych i sprawiają,że jesteście niepowtarzalni. Nawet, jeśli wyróżniająca was cecha jest dziwna czy nie akceptowana.
— Nancy H. Kleinbaum
Reposted byatramentovva atramentovva
nomadicsoul

"Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę."

— Jerzy Stelmach
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viasidus sidus
nomadicsoul

July 09 2015

nomadicsoul
3689 1f5e 500
Reposted fromadriannak adriannak viastonerr stonerr
9513 d2c5
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamental-cat mental-cat
nomadicsoul

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

— Czesław Miłosz
9819 6296
Reposted frompsyolopher psyolopher viastonerr stonerr
nomadicsoul
nomadicsoul
7798 1e35 500
Reposted fromcukrowa cukrowa viamental-cat mental-cat

July 08 2015

nomadicsoul
5547 18ae
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaMamba Mamba
8060 ac4e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
nomadicsoul
3680 aac1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamental-cat mental-cat
nomadicsoul
0053 8147
Reposted fromClary Clary viamental-cat mental-cat
8349 1057 500
Reposted frombwana bwana
8324 42d5 500

iopanosiris:

Annunciation  by Simon Bisley.

Reposted frombwana bwana
1064 6667
Reposted frombwana bwana
1061 e4a8 500

cypulchre:

The Fixer by f1x-2

OP:  ruddyscrud to r/cyberpunk

Reposted frombwana bwana
nomadicsoul
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
9043 5e91 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl